ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ยินดีให้บริการ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-718977 แฟกช์ : 054-718977  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 O5ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 O3อำนาจหน้าที่
 O3สำนักปลัด
 O3กองคลัง
 O3กองช่าง
 O3กองการศึกษา
 
 
 O1 แผนฝังโครงสร้างเทศบาลตำบลบ่อแก้ว
  O2สมาชิกสภา
  O2คณะผู้บริหาร
  O2หัวหน้าส่วนราชการ
  O2สำนักปลัด
  O2กองคลัง
  O2กองช่าง
  O2กองการศึกษา
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศสถานที่ออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ่อแก้ว
 O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 กิจการสภา
 ปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบ่อแก้ว
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็กตำบลบ่อแก้ว
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อแก้ว
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O24แผนการบริหารทรัพยากรบุคล
 O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gilf Policy
 O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 O35 การดำเนินการเพือการจัดการความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
 O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรํฐ
 o42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 o43 การดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 ITA2566
 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
 รายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นำโดย นายสุบรรณ ธนะปัด รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อแก้วพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นำโดย นายสุบรรณ ธนะปัด รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อแก้วพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นำโดย นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมขบวนแห่ครัวตานแบบล้านนาของอำเภอนาหมื่น เพื่อถวายสักการ
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นำโดย นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมขบวนแห่ครัวตานแบบล้านนาของอำเภอนาหมื่น เพื่อถวายสักการ
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว ได้มอบวุฒิบัติให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ด็กและเยาวชนตำบลบ่อแก้ว
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว ได้มอบวุฒิบัติให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ด็กและเยาวชนตำบลบ่อแก้ว
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.  นายพายัพ  สารเถื่อนแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้ว  กำนันตำบลบ่อแก้ว  สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น  ผู้ใหญ่บ้านนาบอน หมู่ที่ 3
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้ว กำนันตำบลบ่อแก้ว สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ผู้ใหญ่บ้านนาบอน หมู่ที่ 3
 
 
������������������������������������������������������������
__________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนายางหมู่ที่ 7 บ้านนายาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กว้าง 0.60 - 1.00 เมตร สูง 0.60 - 0.75 เมตร ยาวรวม 409 เมตร หนา 0.10 จำนวน 2 ช่วงเทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  ไฟล์เอกสาร เอกสารประกวดราคา   03-07-2566  46  1
2   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนายางหมู่ที่ 7 บ้านนายาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กว้าง 0.60 - 1.00 เมตร สูง 0.60 - 0.75 เมตร ยาวรวม 409 เมตร หนา 0.10 จำนวน 2 ช่วงเทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ไฟล์เอกสาร   03-07-2566  42  
3   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ไฟล์เอกสาร   29-06-2566  50  
4   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนายาง หมู่ที่ 7 บ้านนายาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กว้าง 0.60 - 1.00 เมตร สูง 0.60 - 0.75 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 2 ช่วง เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   29-06-2566  52  
5   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างกอสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนายาง หมู่ที่ 7 บ้านนายาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กว้าง 0.60-1.00 เมตร สูง0.60-075 เมตร ยาวรวม409 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 2 ช่วง เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIBBING)  ไฟล์เอกสาร   19-06-2566  48  
6   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกอสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนายาง หมู่ที่ 7 บ้านนายาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กว้าง 0.60-1.00 เมตร สูง0.60-075 เมตร ยาวรวม409 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 2 ช่วง เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIBBING)  ไฟล์เอกสาร เอกสารประกวดราคา   19-06-2566  43  
7   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกอสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนายาง หมู่ที่ 7 บ้านนายาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กว้าง 0.60-1.00 เมตร สูง0.60-075 เมตร ยาวรวม409 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 2 ช่วง เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibbing)  ไฟล์เอกสาร เอกสารประกวดราคา   16-06-2566  62  10
8   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   12-02-2566  142  2
9   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปง หมู่ที่9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   01-02-2566  147  3
10   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปง หมู่ที่4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   01-02-2566  151  1
11   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายบ่อแก้ว ช่วงบ้านคำเรือง - บ้านดอยงาม หมู่ที่ 10 บ้านดอยงาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กว้าง 1.75 เมตร และ 2เมตร สูง1.40 เมตร และ1.45 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2ช่วง เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   24-01-2566  148  1
12   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,4,5,7,8,11,12,14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 31 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,021 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   23-01-2566  159  2
13   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องเผยแพร่แผนงานจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ไฟล์เอกสาร   11-01-2566  160  3
14   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนกานจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ไฟล์เอกสาร   27-12-2565  168  1
15   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องยกเลิก ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   27-12-2565  170  1
16   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่3,4,5,7,8,9,11,12,14ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 31 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,021 ตรรางเมตร เทสบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   27-12-2565  173  2
17   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องประกวดราคาก่อสร้างก่อสรา้งครองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายบ่อแก้ว ช่วงบ้านคำเรือง - บ้านดอยงาม หมู่ที่ 10บ้านดอยงาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กว้าง1.75 เมตร และ 2 เมตร สูง 1.40 เมตรและ 1.45 เมตร ยาว880 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  ไฟล์เอกสาร   27-12-2565  172  1
18   ร่าง ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องราคากลางโครงการจ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,4,5,7,9,11,12,14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 31 ช่อง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,021 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  ไฟล์เอกสาร เอกสารประกวดราคา   14-12-2565  186  12
19   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์(e-bidding)  ไฟล์เอกสาร เอกสารประกวดราคา   14-12-2565  188  2
20   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ไฟล์เอกสาร   14-12-2565  190  1
21   ร่าง ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายบ่อแก้ว ช่วงบ้านคำเรือง -บ้านดอยงาม หมู่ที่ 10 บ้านดอยงาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กว้าง 1.75 เมตรและ 2 เมตร สูง 1.40 เมตรและ1.45 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง เทสบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ไฟล์เอกสาร เอกสารประกวดราคา   14-12-2565  191  
22   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายบ่อแก้ว ช่วงบ้านคำเรือง -บ้านดอยงาม หมู่ที่ 10 บ้านดอยงาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กว้าง 1.75 เมตรและ 2 เมตร สูง 1.40 เมตรและ1.45 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง เทสบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ไฟล์เอกสาร   14-12-2565  184  2
23   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องราคากลางโครงการจ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,4,5,7,9,11,12,14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 31 ช่อง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,021 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ไฟล์เอกสาร   14-12-2565  186  5
24   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมติดตั้งราวกันตกบ้านป่าค่า หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ปริมาณงาน ขนาดพนังกันดินยาว 19 เมตร ขนาดราวกันตกยาว 69 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ่อแก้ว  ไฟล์เอกสาร   25-11-2565  209  1
25   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บ้านนาหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 96.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ่อแก้ว  ไฟล์เอกสาร   25-11-2565  214  1
26   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านนาบอน หมู่ที่ 3 บ้านไก่เถื่อน หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ปริมาณงานขนาดกว้างเฉลี่่ย 4เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.50 -1.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ่อแก้ว  ไฟล์เอกสาร   25-11-2565  206  1
27   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องเผยแพร่แผนงานจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ไฟล์เอกสาร   07-11-2565  241  
28   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องเผยแพร่แผนงานจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ไฟล์เอกสาร   07-11-2565  240  1
29   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องเผยแพร่แผนงานจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ไฟล์เอกสาร   07-11-2565  221  2
30   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 2/2565 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ตามประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ลงวันที่ 20 กันยายน 2565  ไฟล์เอกสาร   20-09-2565  281  17
31   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   20-09-2565  289  29
32   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ไฟล์เอกสาร   07-09-2565  273  12
33   ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว  ไฟล์เอกสาร   07-09-2565  296  3
34   ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddingX  ไฟล์เอกสาร   07-09-2565  284  7
35   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิดดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ไฟล์เอกสาร   11-05-2565  268  5
 หน้า 1 | 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55180
( โทร / โทรศัพท์ 054-718977) E- Mail : Bokaewmail@gmail.com , Saraban_05551001@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615