ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ยินดีให้บริการ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-718977 แฟกช์ : 054-718977  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 O5ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 O3อำนาจหน้าที่
 O3สำนักปลัด
 O3กองคลัง
 O3กองช่าง
 O3กองการศึกษา
 
 
 O1 แผนฝังโครงสร้างเทศบาลตำบลบ่อแก้ว
  O2สมาชิกสภา
  O2คณะผู้บริหาร
  O2หัวหน้าส่วนราชการ
  O2สำนักปลัด
  O2กองคลัง
  O2กองช่าง
  O2กองการศึกษา
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gilf Policy
 O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 O35 การดำเนินการเพือการจัดการความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 ITA2566
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นำโดย นายสุบรรณ ธนะปัด รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อแก้วพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นำโดย นายสุบรรณ ธนะปัด รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อแก้วพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นำโดย นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมขบวนแห่ครัวตานแบบล้านนาของอำเภอนาหมื่น เพื่อถวายสักการ
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นำโดย นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมขบวนแห่ครัวตานแบบล้านนาของอำเภอนาหมื่น เพื่อถวายสักการ
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว ได้มอบวุฒิบัติให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ด็กและเยาวชนตำบลบ่อแก้ว
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว ได้มอบวุฒิบัติให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ด็กและเยาวชนตำบลบ่อแก้ว
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.  นายพายัพ  สารเถื่อนแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้ว  กำนันตำบลบ่อแก้ว  สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น  ผู้ใหญ่บ้านนาบอน หมู่ที่ 3
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้ว กำนันตำบลบ่อแก้ว สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ผู้ใหญ่บ้านนาบอน หมู่ที่ 3
 
 
������������������������������������������������������������
__________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   12-02-2566  38  
2   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปง หมู่ที่9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   01-02-2566  50  2
3   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปง หมู่ที่4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   01-02-2566  49  1
4   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายบ่อแก้ว ช่วงบ้านคำเรือง - บ้านดอยงาม หมู่ที่ 10 บ้านดอยงาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กว้าง 1.75 เมตร และ 2เมตร สูง1.40 เมตร และ1.45 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2ช่วง เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   24-01-2566  58  
5   ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,4,5,7,8,11,12,14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 31 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,021 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   23-01-2566  59  2
6   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องเผยแพร่แผนงานจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ไฟล์เอกสาร   11-01-2566  64  3
7   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนกานจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ไฟล์เอกสาร   27-12-2565  77  1
8   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องยกเลิก ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   27-12-2565  75  1
9   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่3,4,5,7,8,9,11,12,14ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 31 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,021 ตรรางเมตร เทสบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   27-12-2565  80  2
10   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องประกวดราคาก่อสร้างก่อสรา้งครองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายบ่อแก้ว ช่วงบ้านคำเรือง - บ้านดอยงาม หมู่ที่ 10บ้านดอยงาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กว้าง1.75 เมตร และ 2 เมตร สูง 1.40 เมตรและ 1.45 เมตร ยาว880 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  ไฟล์เอกสาร   27-12-2565  77  1
11   ร่าง ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องราคากลางโครงการจ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,4,5,7,9,11,12,14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 31 ช่อง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,021 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  ไฟล์เอกสาร เอกสารประกวดราคา   14-12-2565  102  12
12   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์(e-bidding)  ไฟล์เอกสาร เอกสารประกวดราคา   14-12-2565  97  2
13   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ไฟล์เอกสาร   14-12-2565  96  1
14   ร่าง ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายบ่อแก้ว ช่วงบ้านคำเรือง -บ้านดอยงาม หมู่ที่ 10 บ้านดอยงาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กว้าง 1.75 เมตรและ 2 เมตร สูง 1.40 เมตรและ1.45 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง เทสบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ไฟล์เอกสาร เอกสารประกวดราคา   14-12-2565  100  
15   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายบ่อแก้ว ช่วงบ้านคำเรือง -บ้านดอยงาม หมู่ที่ 10 บ้านดอยงาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน กว้าง 1.75 เมตรและ 2 เมตร สูง 1.40 เมตรและ1.45 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง เทสบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ไฟล์เอกสาร   14-12-2565  95  2
16   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องราคากลางโครงการจ้างเหมาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,4,5,7,9,11,12,14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 31 ช่อง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,021 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ไฟล์เอกสาร   14-12-2565  99  5
17   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมติดตั้งราวกันตกบ้านป่าค่า หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ปริมาณงาน ขนาดพนังกันดินยาว 19 เมตร ขนาดราวกันตกยาว 69 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ่อแก้ว  ไฟล์เอกสาร   25-11-2565  121  1
18   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.บ้านนาหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 96.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ่อแก้ว  ไฟล์เอกสาร   25-11-2565  124  1
19   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านนาบอน หมู่ที่ 3 บ้านไก่เถื่อน หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ปริมาณงานขนาดกว้างเฉลี่่ย 4เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.50 -1.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ่อแก้ว  ไฟล์เอกสาร   25-11-2565  119  1
20   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องเผยแพร่แผนงานจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ไฟล์เอกสาร   07-11-2565  150  
21   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องเผยแพร่แผนงานจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ไฟล์เอกสาร   07-11-2565  151  1
22   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่องเผยแพร่แผนงานจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ไฟล์เอกสาร   07-11-2565  140  2
23   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 2/2565 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ตามประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ลงวันที่ 20 กันยายน 2565  ไฟล์เอกสาร   20-09-2565  188  17
24   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ไฟล์เอกสาร   20-09-2565  190  20
25   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ไฟล์เอกสาร   07-09-2565  183  12
26   ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว  ไฟล์เอกสาร   07-09-2565  206  3
27   ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddingX  ไฟล์เอกสาร   07-09-2565  199  7
28   ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิดดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ไฟล์เอกสาร   11-05-2565  182  5
 หน้า 1 | 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55180
( โทร / โทรศัพท์ 054-718977) E- Mail : Bokaewmail@gmail.com , Saraban_05551001@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615