ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ยินดีให้บริการ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-718977 แฟกช์ : 054-718977  
 
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ของบประมาณตรง BBL 2567
 
 
 อำนาจหน้าที่เทศบาล
 อำนาจหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
 อำนาจหน้าที่กองคลัง
 อำนาจหน้าที่กองช่าง
 อำนาจหน้าที่กองการศึกษา
 
 
  แผนฝังโครงสร้างเทศบาลตำบลบ่อแก้ว
  สมาชิกสภา
  คณะผู้บริหาร
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประกาศสถานที่ออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ่อแก้ว
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 กิจการสภา พ.ศ.2565
 ปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบ่อแก้ว
 กิจการสภา พ.ศ.2566
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็กตำบลบ่อแก้ว
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อแก้ว
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  รายงานผลตามนโยบาย No Gilf Policy
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพือการจัดการความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใดโดยธรรมจรรยา
 การประเมินความเสียงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรํฐ
  มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 ITA2566
 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
 รายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
วันนี้วันที่ 19 มิ.ย.2567 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ร่วมกับวัดพงษ์ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านนายาง โรงเรียนบ้านคำเรือง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อแก้ว และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อแก้ว รวมพลังสร้างสัปปายะด้
วันนี้วันที่ 19 มิ.ย.2567 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ร่วมกับวัดพงษ์ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านนายาง โรงเรียนบ้านคำเรือง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อแก้ว และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อแก้ว รวมพลังสร้างสัปปายะด้
กิจกรรม “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธง ประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ธนาคารขยะบ้านป่าเป้าหมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
กิจกรรม “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธง ประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ธนาคารขยะบ้านป่าเป้าหมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
 
เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกิจกรรม
เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลบ่อแก้ว ร่วมกิจกรรม "1 หมู่บ้าน 1ธนาคารขยะ" ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567
 	   เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ ณ สำนักงานเทศบาลบ่อแก้ว ร่วมจัดทำ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ ณ สำนักงานเทศบาลบ่อแก้ว ร่วมจัดทำ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
 
สภาพทั่วไป
__________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  1. ด้านกายภาพ

    1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนาหมื่น 2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่านระยะทาง 78 กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 728 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าและเขาล้อมรอบ พื้นที่ราบมีน้อย  ตำบลบ่อแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ 65,000 ไร่ (104 ตารางกิโลเมตร)

 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ทิศเหนือ          ติดกับบ้านใหม่จัดสรร, บ้านน้ำลัด  ตำบลสถาน  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน
ทิศใต้             ติดกับบ้านหลักหมื่น  ตำบลนาทะนุง  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก     ติดกับบ้านน้ำลัด  ตำบลสถาน  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก       ติดกับบ้านเชตะวัน  ตำบลสันทะ  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน

    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

 ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม แบ่งเป็น 3 ฤดู
           ฤดูร้อน      อากาศร้อนอบอ้าว เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี
           ฤดูฝน        ฝนตกชุก เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม ของทุกปี
           ฤดูหนาว    อากาศหนาวจัด เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี

    1.4 ลักษณะของดิน

 ลักษณะดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ ทำนา ทำสวน

    1.5 ลักษณะของแหล่งนํ้า

 เป็นแหล่งน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน

    1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

 พื้นที่ป่าไม้โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์ประมาณ 80% ของพื้นที่ที่ยังคงสภาพความเป็นป่า
แต่ประสบปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

  1. ด้านการเมือง/การปกครอง

    2.1 เขตการปกครอง  ตำบลบ่อแก้ว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ดังนี้

      หมู่ที่ 1 บ้านคำเรือง                      หมู่ที่ 2 บ้านไก่เถื่อน

      หมู่ที่ 3 บ้านนาบอน                     หมู่ที่ 4 บ้านปง

      หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแก้ว                      หมู่ที่ 6 บ้านป่าเป้า

      หมู่ที่ 7 บ้านนายาง                      หมู่ที่ 8 บ้านนาหวาย

      หมู่ที่ 9 บ้านหัวทุ่ง                       หมู่ที่ 10 บ้านดอยงาม

      หมู่ที่ 11 บ้านป่าค่า                      หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง

      หมู่ที่ 13 บ้านตากล้า                    หมู่ที่ 14 บ้านป่าแพะ

    2.2 การเลือกตั้ง แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ได้แก่

          เขตเลือกตั้งที่ 1  ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่

  หมู่ที่ 3 บ้านนาบอน                หมู่ที่ 4 บ้านปง

  หมู่ที่ 7 บ้านนายาง                 หมู่ที่ 8 บ้านนาหวาย

  หมู่ที่ 9 บ้านหัวทุ่ง                  หมู่ที่ 11 บ้านป่าค่า               

  หมู่ที่ 13 บ้านตากล้า                      

               เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่

  หมู่ที่ 1 บ้านคำเรือง                หมู่ที่ 2 บ้านไก่เถื่อน

  หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแก้ว                หมู่ที่ 6 บ้านป่าเป้า

  หมู่ที่ 10 บ้านดอยงาม             หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง

  หมู่ที่ 14 บ้านป่าแพะ 

  1. ประชากร

    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

  คำเรือง

151

148

299

97

2

  ไก่เถื่อน

149

134

283

81

3

  นาบอน

179

202

381

104

4

  ปง

134

126

260

88

5

  บ่อแก้ว

240

297

537

197

6

  ป่าเป้า

209

219

428

160

7

  นายาง

201

215

416

121

8

  นาหวาย

270

259

529

164

9

  หัวทุ่ง

60

48

108

33

10

  ดอยงาม

129

124

253

78

11

  ป่าค่า

169

174

343

108

12

  ทุ่งรวงทอง

158

131

289

99

13

  ตากล้า

151

139

290

127

14

  ป่าแพะ

51

50

101

39

รวม

2,251

2,266

4,517

1,496

        ที่มา :  สำนักงานทะเบียน อำเภอนาหมื่น                           (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55180
( โทร / โทรศัพท์ 054-718977) E- Mail : Bokaewmail@gmail.com , Saraban_05551001@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615