ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ยินดีให้บริการ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โทรศัพท์ : 054-718977 แฟกช์ : 054-718977  
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 O5ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 O3อำนาจหน้าที่
 O3สำนักปลัด
 O3กองคลัง
 O3กองช่าง
 O3กองการศึกษา
 
 
 O1 แผนฝังโครงสร้างเทศบาลตำบลบ่อแก้ว
  O2สมาชิกสภา
  O2คณะผู้บริหาร
  O2หัวหน้าส่วนราชการ
  O2สำนักปลัด
  O2กองคลัง
  O2กองช่าง
  O2กองการศึกษา
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gilf Policy
 O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 O35 การดำเนินการเพือการจัดการความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 ITA2566
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นำโดย นายสุบรรณ ธนะปัด รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อแก้วพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นำโดย นายสุบรรณ ธนะปัด รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อแก้วพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นำโดย นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมขบวนแห่ครัวตานแบบล้านนาของอำเภอนาหมื่น เพื่อถวายสักการ
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นำโดย นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมขบวนแห่ครัวตานแบบล้านนาของอำเภอนาหมื่น เพื่อถวายสักการ
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว ได้มอบวุฒิบัติให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ด็กและเยาวชนตำบลบ่อแก้ว
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว ได้มอบวุฒิบัติให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ด็กและเยาวชนตำบลบ่อแก้ว
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้ว กำนันตำบลบ่อแก้ว สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ผู้ใหญ่บ้านนาบอน หมู่ที่ 3
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้ว กำนันตำบลบ่อแก้ว สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ผู้ใหญ่บ้านนาบอน หมู่ที่ 3
 
 
สภาพทั่วไป
__________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 1. ด้านกายภาพ

    1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนาหมื่น 2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่านระยะทาง 78 กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 728 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าและเขาล้อมรอบ พื้นที่ราบมีน้อย  ตำบลบ่อแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ 65,000 ไร่ (104 ตารางกิโลเมตร)

 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ทิศเหนือ          ติดกับบ้านใหม่จัดสรร, บ้านน้ำลัด  ตำบลสถาน  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน
ทิศใต้             ติดกับบ้านหลักหมื่น  ตำบลนาทะนุง  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก     ติดกับบ้านน้ำลัด  ตำบลสถาน  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก       ติดกับบ้านเชตะวัน  ตำบลสันทะ  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน

    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

 ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม แบ่งเป็น 3 ฤดู
           ฤดูร้อน      อากาศร้อนอบอ้าว เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี
           ฤดูฝน        ฝนตกชุก เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม ของทุกปี
           ฤดูหนาว    อากาศหนาวจัด เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี

    1.4 ลักษณะของดิน

 ลักษณะดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ ทำนา ทำสวน

    1.5 ลักษณะของแหล่งนํ้า

 เป็นแหล่งน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน

    1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

 พื้นที่ป่าไม้โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์ประมาณ 80% ของพื้นที่ที่ยังคงสภาพความเป็นป่า
แต่ประสบปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

 1. ด้านการเมือง/การปกครอง

    2.1 เขตการปกครอง  ตำบลบ่อแก้ว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ดังนี้

      หมู่ที่ 1 บ้านคำเรือง                      หมู่ที่ 2 บ้านไก่เถื่อน

      หมู่ที่ 3 บ้านนาบอน                     หมู่ที่ 4 บ้านปง

      หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแก้ว                      หมู่ที่ 6 บ้านป่าเป้า

      หมู่ที่ 7 บ้านนายาง                      หมู่ที่ 8 บ้านนาหวาย

      หมู่ที่ 9 บ้านหัวทุ่ง                       หมู่ที่ 10 บ้านดอยงาม

      หมู่ที่ 11 บ้านป่าค่า                      หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง

      หมู่ที่ 13 บ้านตากล้า                    หมู่ที่ 14 บ้านป่าแพะ

    2.2 การเลือกตั้ง แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ได้แก่

          เขตเลือกตั้งที่ 1  ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่

  หมู่ที่ 3 บ้านนาบอน                หมู่ที่ 4 บ้านปง

  หมู่ที่ 7 บ้านนายาง                 หมู่ที่ 8 บ้านนาหวาย

  หมู่ที่ 9 บ้านหัวทุ่ง                  หมู่ที่ 11 บ้านป่าค่า               

  หมู่ที่ 13 บ้านตากล้า                      

               เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่

  หมู่ที่ 1 บ้านคำเรือง                หมู่ที่ 2 บ้านไก่เถื่อน

  หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแก้ว                หมู่ที่ 6 บ้านป่าเป้า

  หมู่ที่ 10 บ้านดอยงาม             หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง

  หมู่ที่ 14 บ้านป่าแพะ 

 1. ประชากร

    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

  คำเรือง

151

148

299

97

2

  ไก่เถื่อน

149

134

283

81

3

  นาบอน

179

202

381

104

4

  ปง

134

126

260

88

5

  บ่อแก้ว

240

297

537

197

6

  ป่าเป้า

209

219

428

160

7

  นายาง

201

215

416

121

8

  นาหวาย

270

259

529

164

9

  หัวทุ่ง

60

48

108

33

10

  ดอยงาม

129

124

253

78

11

  ป่าค่า

169

174

343

108

12

  ทุ่งรวงทอง

158

131

289

99

13

  ตากล้า

151

139

290

127

14

  ป่าแพะ

51

50

101

39

รวม

2,251

2,266

4,517

1,496

        ที่มา :  สำนักงานทะเบียน อำเภอนาหมื่น                           (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55180
( โทร / โทรศัพท์ 054-718977) E- Mail : Bokaewmail@gmail.com , Saraban_05551001@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615