logo

เทศบาลตำบลบ่อแก้ว

แหล่งท่องเที่ยว

Login Form

พยากรณ์อากาศ

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

คำเรือง

154

150

304

93

2

ไก่เถื่อน

141

143

284

76

3

นาบอน

186

185

371

100

4

ปง

137

124

261

88

5

บ่อแก้ว

272

309

581

189

6

ป่าเป้า

207

214

421

151

7

นายาง

213

220

433

117

8

นาหวาย

287

263

550

165

9

หัวทุ่ง

62

52

114

32

10

ดอยงาม

135

130

265

73

11

ป่าค่า

170

171

341

104

12

ทุ่งรวงทอง

163

125

288

97

13

ตากล้า

154

155

309

118

14

ป่าแพะ

50

47

97

36

 

รวม

2,331

2,288

4,619

1,439

(แหล่งข้อมูล : ที่ทำการปกครองอำเภอนาหมื่น 8 มิถุนายน 2558)

Copyrigcht © 2018 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว 160 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่แก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 โทรศัพท์ 054-787197 โทรสาร 054-787197 เว็บไซค์ : http://www.bokaew.go.th อีเมล [email protected]