logo

เทศบาลตำบลบ่อแก้ว

แหล่งท่องเที่ยว

Login Form

พยากรณ์อากาศ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว

 

2. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       2.1  สภาพทั่วไป

2.1.1 ที่ตั้ง   แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ ที่ทำการเทศบาลตำบลบ่อแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 160      หมู่ที่ 5 .บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนาหมื่น 2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง 78 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 728 กิโลเมตร

           2.1.2  เนื้อที่   (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

          เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ประมาณ 61,250 ไร่               (98 ตารางกิโลเมตร) เป็นพื้นที่ภูเขา  36,750 ไร่  เป็นพื้นที่ราบ  24,500 ไร่

2.1.3  ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของเทศบาล)

                    ทิศเหนือ          ติดกับบ้านใหม่จัดสรร, บ้านน้ำลัด ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน

                    ทิศใต้             ติดกับบ้านหลักหมื่น ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน

                    ทิศตะวันออก     ติดกับบ้านน้ำลัด ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน

                    ทิศตะวันตก      ติดกับบ้านเชตะวัน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

2.2  สภาพพื้นที่

ส่วนใหญ่จะเป็นป่าและเขาล้อมรอบ พื้นที่ราบมีน้อย พื้นดินเหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ ทำนา ทำสวน

2.3  ภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม แบ่งเป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน    อากาศร้อนอบอ้าวเริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม

ฤดูฝน     ฝนตกซุกเริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - ตุลาคม

ฤดูหนาว  อากาศหนาวจัดเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

 2.4  ข้อมูลประชากร/ครัวเรือน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

คำเรือง

154

150

304

93

2

ไก่เถื่อน

141

143

284

76

3

นาบอน

186

185

371

100

4

ปง

137

124

261

88

5

บ่อแก้ว

272

309

581

189

6

ป่าเป้า

207

214

421

151

7

นายาง

213

220

433

117

8

นาหวาย

287

263

550

165

9

หัวทุ่ง

62

52

114

32

10

ดอยงาม

135

130

265

73

11

ป่าค่า

170

171

341

104

12

ทุ่งรวงทอง

163

125

288

97

13

ตากล้า

154

155

309

118

14

ป่าแพะ

50

47

97

36

 

รวม

2,331

2,288

4,619

1,439

(แหล่งข้อมูล : ที่ทำการปกครองอำเภอนาหมื่น 8 มิถุนายน 2558)

2.5  สภาพทางเศรษฐกิจ

2.5.1  การเกษตรกรรม

ตำบลบ่อแก้วมีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 13,000 ไร่ สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ในตำบลบ่อแก้ว คือ ผลผลิตข้าวนาปีและข้าวไร่ ทั้งหมดใช้บริโภคภายในครอบครัว ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และมะขามหวานเป็นพืชเสริมรายได้แก่ครอบครัว

 

พืชเศรษฐกิจ

พืชที่ปลูก (ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่/ปี)

ผลผลิตรวม (ตัน/ปี)

     ข้าวนาปี

     ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

     ข้าวไร่

     มะขามหวาน

     มะม่วง

          ยางพารา

1,651

9,172

20

12

10

5,119

630

900

200

200

200

500

810

6,034

5

2

2

367

(แหล่งข้อมูล  :   สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น)

 2.5.2  การปศุสัตว์

          สภาพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรจะเป็นไปในรูปแบบการใช้งานและเพื่อบริโภค มีการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายในสัตว์บางชนิด สัตว์ที่เลี้ยงดังนี้

   1. กระบือ

   2. โคพันธุ์ผสม และโคพันธุ์พื้นเมือง

   3. สุกร

   4. ไก่พื้นเมือง

   5. เป็ดเนื้อ และเป็ดเทศ

   6. ไก่ไข่

   7. ปลาดุก

 2.5.3  หน่วยธุรกิจในเขต  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว

ธนาคาร                       1     แห่ง

ปั้มน้ำมันและก๊าซ            1     แห่ง

โรงสีข้าว                      10   แห่ง

ร้านค้า                        62   แห่ง

3.  สภาพสังคม

3.1  การศึกษา

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อแก้ว                 1        แห่ง

      โรงเรียนประถมศึกษา                             4        แห่ง

      โรงเรียนมัธยมศึกษา                              1        แห่ง

      ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน              14      แห่ง

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

      วัด/สำนักสงฆ์                                    5        แห่ง

      พระธาตุเขาแสง                                  1        แห่ง

      พระธาตุจอมแจ้ง                                 1        แห่ง

      พระธาตุดอยปู่โล้น                               1        แห่ง

3.3  การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

      การศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อแก้วส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ    99.99 %  ศาสนาอื่น ประมาณ 0.01 %

      เทศบาลตำบลบ่อแก้วมีประเพณีที่สำคัญ  คือ

     การกินสลากภัต

     ประเพณีงานแปดเป็ง

     เทศน์มหาชาติ

     บวงสรวงเจ้าพ่อเขาแสง

     ประเพณีนมัสการพระธาตุจอมแจ้ง

3.3.1  การสาธารณสุข

    โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง            1   แห่ง

    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น          1   แห่ง

    สถานพยาบาลเอกชน                          1   แห่ง

    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ             ร้อยละ 100 %

3.3.2  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    ศูนย์ อปพร.            1        แห่ง

4.  การบริการพื้นฐาน

4.1  การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

การคมนาคมติดต่อระหว่างเทศบาลตำบลบ่อแก้ว และอำเภอนาหมื่น รวมทั้งการติดต่อภายใน  เขตเทศบาลตำบลและในหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 ถนนเจ้าฟ้า สายอำเภอเวียงสา - อำเภอนาหมื่น

2. ถนนคสล. สายบ้านป่าเป้า - บ้านนาบอน  กิโลเมตร( อบจ.รับผิดชอบ )

3. ถนนคสล.ในหมู่บ้านสายบ้านหลักหมื่น - บ้านนาหวาย บ้านนายาง - บ้านป่าค่า 3 กิโลเมตร

4. ถนนคสล. สายบ้านนายาง - บ้านหัวทุ่ง 2 กิโลเมตร

5. ถนนคสม. สายบ้านบ่อแก้ว - บ้านปง 0.8 กิโลเมตร

6. ถนนคสล. สายบ้านนาหวาย - บ้านหนองบัว 2 กิโลเมตร

7. ถนนลาดยางสายบ้านบ่อแก้ว-บ้านใหม่จัดสรร 3 กิโลเมตร (อบจ.รับผิดชอบ)

          หมายเหตุ :  สำหรับเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีสภาพเป็นลูกรัง มีจำนวน 3 สาย ได้แก่

           สายบ้านไก่เถื่อน-บ้านนาบอน,บ้านทุ่งรวงทอง-บ้านไร่น้ำหิน ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน,บ้านดอยงาม-พระธาตุเขาแสง

4.2  การโทรคมนาคม

     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                1        แห่ง

4.3  การไฟฟ้า (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

     มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า  สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     จำนวน        1      แห่ง

     ให้บริการในบ้านและมีผู้ใช้บริการไฟฟ้า                    จำนวน     1,388    ครัวเรือน

4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

     ลำน้ำ                            1        สาย     

     ลำห้วย                          5        สาย    และ บึง หนอง และอื่น ๆ          

4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     ฝาย                                      34     แห่ง

     บ่อน้ำดื่ม                        212     แห่ง

     บ่อบาดาล                      23     แห่ง

     อ่างเก็บน้ำ                        4      แห่ง

5.  ข้อมูลอื่น ๆ

5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขต เทศบาล)

5.1.1  ทรัพยากรดิน

                      สภาพดิน  ส่วนใหญ่เป็นดินทราย

                      ข้อจำกัด  การใช้ที่ดินต่อพืชเกิดราก การที่สภาพดินปนทรายและมีการถูกชะล้างพังทลาย        ของดินทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ต้องมีการบำรุงรักษาดิน

5.1.2  ทรัพยากรน้ำ

   มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่

   1. ลำห้วยน้ำหิน                           4. ลำห้วยน้ำช้าง

   2. ลำห้วยน้ำกึ๋น                           5. ลำน้ำห้วยจ๊วก

   3. ลำน้ำห้วยสิงห์                          6. ลำน้ำน่าน

5.1.3  ทรัพยากรป่าไม้

   เนื้อที่ป่าไม้โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์ประมาณ 80% ของพื้นที่ที่ยังคงสภาพความเป็นป่าแต่ประสบปัญหาการลักลอบตัดไม้

5.2  มวลชนจัดตั้ง

ลูกเสือชาวบ้าน                      7     รุ่น                   1,275   คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ                1     รุ่น                   170     คน

กองหนุนเพื่อความมั่นคง             1     รุ่น                   150     คน

6.  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพในท้องถิ่น

ศักยภาพของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว

6.1 คณะผู้บริหาร มีรายนามดังนี้

          1. นายอาคม เจริญภักดี                      นายกเทศมนตรี

          2. นายสงคราม คงทายาท                             รองนายกเทศมนตรี

          3. นายสิงห์ ธิเขียว                            รองนายกเทศมนตรี

          4. นายบรรพต ปัญญาทา                              ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

          5. นางจินตนา งึ้มนันใจ                      เลขานุการนายกเทศมนตรี

 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อแก้ว มีรายนามดังนี้

          1. นายปรีชา งึ้มนันใจ                        ประธานสภาเทศบาล

          2. นายประจวบ แก้วชมภู                    รองประธานสภาเทศบาล

          3. นายนุช แก้วชมภู                          สมาชิกสภาเทศบาล

          4. นายสมบัติ อินน้อย                        สมาชิกสภาเทศบาล

          5. นายสนอง อริยะวงค์                                สมาชิกสภาเทศบาล

          6. นางธัญชนก แก้วชมภู                     สมาชิกสภาเทศบาล

          7. นางปราณี ยศบุญเรือง                    สมาชิกสภาเทศบาล

          8. นายทองย้อย ตาสุข                       สมาชิกสภาเทศบาล

          9. นางภาวนา จันต๊ะยอด                    สมาชิกสภาเทศบาล

          10. นางนิกร ใหม่ชุ่ม                         สมาชิกสภาเทศบาล

          11. นายกำธร มะลิพงษ์                      สมาชิกสภาเทศบาล

          12. นายธีระพงศ์ สารเถื่อนแก้ว              สมาชิกสภาเทศบาล

6.3  พนักงานเทศบาล    จำนวน                                        18      คน

                ตำแหน่ง   ปลัดเทศบาล                                             1        คน

      ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                              1        คน

      ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง                                     -         คน

                ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองคลัง                                    1        คน

      ตำแหน่ง   นิติกร                                                    1        คน

      ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                             -        คน

      ตำแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน                                          1        คน

      ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ                                      2        คน

      ตำแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ                                          1        คน

      ตำแหน่ง   นักวิชาการการเงินและบัญชี                            1        คน

      ตำแหน่ง   นายช่างโยธา                                            1        คน

      ตำแหน่ง   หัวหน้ากองการศึกษา                                   1        คน

      ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                              2        คน

      ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           1        คน

      ตำแหน่ง   ครูผู้ดูแลเด็ก                                            4        คน

6.2  ลูกจ้างประจำ       

      ตำแหน่ง   พนักงานประสานงานชนบท (บุคลากรถ่ายโอน)  จำนวน   1   คน

 6.3  พนักงานจ้าง        จำนวน                                        22      คน

                ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                       -       คน

                ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                     3      คน

                ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                             1      คน

      ตำแหน่ง   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                        3      คน

      ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                                      1      คน

      ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         2      คน

                ตำแหน่ง   นักการภารโรง                                             1      คน

                ตำแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์                                       1      คน

                ตำแหน่ง   คนงานประจำรถบรรทุกขยะ                              2      คน

                ตำแหน่ง   คนงานทั่วไป                                              6      คน

      ตำแหน่ง   หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                -       คน

      ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน                             1      คน

                ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า                                     1      คน

          ระดับการศึกษา

      มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                18                คน

      ปริญญาตรี                              15                คน

      สูงกว่าปริญญาตรี                       7                  คน

6.4  รายได้ของเทศบาลตำบลบ่อแก้ว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

จำนวน           28,099,799.37                     บาท               แยกเป็น

1. รายได้จัดเก็บเอง                 จำนวน  779,285                    บาท

2. รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้        จำนวน  11,931,989.57             บาท

3. เงินอุดหนุนทั่วไป                 จำนวน  6,483,986                 บาท

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             จำนวน  8,904,538.80              บาท

    รวม 28,099,799.37            บาท

6.5 วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ

          รถยนต์                                                 1        คัน

          รถจักรยานยนต์                                        2        คัน

          รถบรรทุกน้ำ                                           1        คัน

          รถเก็บขยะ                                             1        คัน

          เครื่องพิมพ์                                             4        เครื่อง

          กล้องถ่ายรูป                                           2        เครื่อง

          กล้องวงจรปิด                                          1        ระบบ

          กล้องวิดีโอ                                              1        เครื่อง

          เครื่องปรับอากาศ                                      9        เครื่อง

         เครื่องถ่ายเอกสาร                                      1        เครื่อง

          โทรศัพท์                                                5        เลขหมาย

          โทรสาร                                                 1        เลขหมาย 

          อินเตอร์เน็ต                                            2        เลขหมาย

          เครื่องสูบน้ำ                                            3        เครื่อง

          เครื่องพ่นหมอกควัน                                  2        เครื่อง

          วิทยุสื่อสาร                                            6        เครื่อง

          6.6  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ เช่น ภูมิประเทศ แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ

     เทศบาลตำบลบ่อแก้ว มีศักยภาพและขีดความสามารถที่จะสนองตอบต่อการพัฒนาในหลายๆ          ด้าน คือ

     1. ตำบลบ่อแก้วมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทะนุง ,องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน และที่ว่าการอำเภอนาหมื่น

     2. สภาพพื้นที่ของตำบลบ่อแก้วส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า 

     3. ตำบลบ่อแก้วมีผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจและทำรายได้ให้แก่ประชาชน ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง มะม่วง มะขาม

     4. ตำบลบ่อแก้วเป็นตำบลที่เก่าแก่มีประเพณีตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ปฏิบัติต่อกันมาจนเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป คือ

1. งานประเพณีการทานสลากภัต

2. งานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุวัดบ่อแก้ว

3. งานประเพณีเทศน์มหาชาติ

4. งานบวงสรวงเจ้าพ่อเขาแสง

5. งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

6. งานประเพณีห้าเป็งนมัสการพระธาตุจอมแจ้ง

           7. งานประเพณีเก้าเป็งนมัสการพระธาตุดอยปู่โล้น  

 

 

Copyrigcht © 2018 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว 160 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่แก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 โทรศัพท์ 054-787197 โทรสาร 054-787197 เว็บไซค์ : http://www.bokaew.go.th อีเมล [email protected]